• Licenta
  Studiile de licența reprezintă primul ciclu de pregătire universitară, se desfășoară pe perioada a patru ani şi se finalizează prin obținerea diplomei de inginer. In primii doi ani de studiu se desfăşoară cursuri, laboratoare şi seminarii comune pentru toţi studenții, particularizate în funcție de cele trei domenii, Inginerie Industriala, Inginerie Chimica și Inginerie și Management. Începind cu anul 3 de studiu, studenții sunt repartizați în funcție de solicitare şi de mediile obţinute în primii 2 ani la una dintre specializările din cadrul domeniului. La absolvirea studiilor de licență se susține un examen de diplomă și se primește diploma de inginer.
 • Master
  Studiile de master sunt adresate absolvenților cu diploma de studii universitare de lunga durată, sau de studii universitare de licență, atât din Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași cât si din alte instituții de învățământ superior, inclusiv din cele care nu organizează acest tip de învățământ, indiferent de profilul, specializarea și anul în care candidatul a obținut diploma.
 • Doctorat
  Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate vizează dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științifică originală. Studiile se desfășoară în cadrul Școlii Doctorale a facultății, sub îndrumarea științifică a unuia dintre conducătorii de doctorat. Elaborarea tezei de doctorat se realizează după parcurgerea Programului de pregătire universitara avansată și a Programului de cercetare științifică și trebuie sa conțină elemente de originalitate specifice domeniului abordat.
 • Post universitare
  Studiile postuniversitare de specializare pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă obţinută la finalizarea studiilor de lungă durată. Durata studiilor, curriculumul şi modalitatea de finalizare se aprobă de Senatul universităţii. Studiile de specializare se încheie cu susţinerea unei lucrări de disertaţie sau a unui examen; absolvenţilor li se eliberează diplomă de studii postuniversitare de specializare.